Partner in Toezicht

Voor board evaluaties van RvC/RvT

Toezichthouden is een vak. Nieuwe maatschappelijke eisen en nieuwe wet- en regelgeving hebben in de afgelopen jaren geleid tot professionalisering van de toezichthouders. Partner in Toezicht ondersteunt bij die professionalisering door het begeleiden van board evaluaties.

Een toezichthouder is werkgever, opzichter en klankbord van de Raad van Bestuur/directie. De laatste jaren staan toezichthouders steeds meer onder druk van stakeholders, pers en maatschappij. Bekend zijn de gevallen waarin de toezichthouders publiekelijk zijn bekritiseerd.

Tegen deze achtergrond bevatten governance codes de bepaling dat de RvC/RvT zichzelf moet evalueren. De ervaring leert dat zelfevaluatie haar beperkingen kent, alleen al omdat een frisse blik van buiten en zonder enig eigenbelang, ontbreekt. De betrokkenheid van een externe -onafhankelijke- partij kan die beperkingen wegnemen. Partner in Toezicht is zo’n partij.

Ook wanneer een Raad goed denkt te functioneren, is een evaluatie zinvol. Het verdient aanbeveling jaarlijks stil te staan bij de vraag of de Raad is toegerust om zwaar weer te trotseren. In tijden van crisis ontbreken immers tijd, afstand en urgentiegevoelens om een evaluatie uit te voeren.

Het afgelopen jaar hebben wij onder meer opdrachten uitgevoerd voor beursfondsen, financiële instellingen, pensioenfondsen, zorginstellingen, woningcorporaties, culturele instellingen en goede doelen fondsen.

Bij onze evaluatie van de RvT gaf Partner in Toezicht een eyeopener over de relatie RvT-RvB. Daar hebben we echt iets aan!

Rien Meijerink, Voorzitter Raad van Toezicht ’s Heeren Loo Zorggroep

Mijn collega’s van de RvC van Eneco en ik hebben de evaluatie die we door Partner in Toezicht hebben laten uitvoeren als zeer professioneel en plezierig ervaren; een combinatie die ervoor gezorgd heeft dat zaken die onbesproken bleven boven tafel kwamen en we weer verder hebben gekeken naar de aspecten waarin we als RvC-leden complementair zijn en elkaar op de eigen competenties kunnen aanspreken. De evaluatie die Jacqueline Rijsdijk en Juliette Redelé hebben uitgevoerd heeft ons veel goeds gebracht.

Mirjam Sijmons, Voorzitter selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie Eneco Gro

Werken met Partner in Toezicht is een serieuze zaak. De voorbereiding geeft meteen een goede indruk van een gedegen plan van aanpak. Scherpe vragen en diepgaand inzicht in de problematiek van de hedendaagse governance en de wisselwerking met zorgvuldig en fatsoenlijk bestuur raken zonder moeite de kern van vorm en inhoud. Hoe de stakeholders in dit geheel acteren wordt op subtiele wijze en met respect ontleed. De uitkomsten zijn zonder meer behulpzaam in het verder aanscherpen van eigen en gemeenschappelijke performance. Ook confronterende conclusies worden aan het eind van het proces zonder probleem geaccepteerd als resultante van een zorgvuldige aanpak. De focus waarmee dit proces wordt opgezet, geleid en afgerond geeft doorzicht in de professionaliteit van het team van Partner in Toezicht.

André Goedée, Voorzitter Raad van Commissarissen Sif Group

Juliette Redelé en Bart Gerretsen hebben zich door middel van individuele gesprekken goed verdiept en een goed beeld gevormd van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de interactie tussen de toezichthouders onderling en met de bestuurder. Daardoor waren zij in staat gewoontes en processen precies en in hun context te duiden en op maat van opbouwende kritische feedback te voorzien. Het was dus geen geijkte evaluatie om te onderzoeken of het toezicht wel aan de eisen voldoet, maar een evaluatie waarin voorop staat hoe het toezicht beter kan worden.

Ernst Hoette, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijk Opvang Breda e.o.
Voorzitter Raad van Toezicht Veilig Thuis West-Brabant

Werkwijze

Een overzichtelijke werkwijze

Voor de jaarlijkse zelfevaluatie heeft Partner in Toezicht een aanpak ontwikkeld gebaseerd op ervaring in meerdere sectoren. Die kenmerkt zich door een combinatie van professionele afstand én eigen doorleefde ervaring als commissaris. Hierdoor zijn wij goed in staat dieperliggende knelpunten te herkennen en te benoemen en haalbare oplossingsrichtingen aan te geven.

Bij de evaluatie komt het eigen functioneren van zowel de Raad in zijn geheel, als van de individuele leden aan bod. Ook de onderlinge samenwerking en de relatie met de Raad van Bestuur zijn onderwerp van gesprek. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Houdt de Raad zich bezig met de juiste onderwerpen?
  • Voldoet de Raad aan de geldende governance code?
  • Hoe is de board dynamiek; komt iedereen voldoende aan bod?
  • Zijn er spanningen in de Raad?
  • Is de informatievoorziening voldoende?
  • Is er voldoende countervailing power voor de RvB?
  • Wat is de rol van de voorzitter?

Na een voorbespreking met de voorzitter komen deze en andere vragen tijdens individuele gesprekken aan bod. In een gezamenlijke werksessie worden de bevindingen gedeeld en aanbevelingen gedaan. Indien gewenst volgt een rapportage na afloop. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden van de Raad is een evaluatie binnen ongeveer dertig dagen afgerond.

Om de kwaliteit te borgen voert Partner in Toezicht opdrachten integraal in duo’s uit. Dit leidt tot een robuust en evenwichtig product. In het algemeen is onze werkwijze als volgt, maar aanpassingen naar aanleiding van de wensen van de Raad zijn mogelijk:

Over ons

Nuchter en op de inhoud gericht

Jacqueline Rijsdijk

Heeft een achtergrond in de financiële sector. Zij heeft jarenlang in diverse management/directiefuncties bij De Nederlandsche Bank gewerkt. Daarna was zij lid van de hoofddirectie van ASR. Vanaf 2010 heeft zij zich volledig op het toezicht gericht. Zij is thans lid van de Raad van Toezicht van Royal Cosun, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen AAP Implantate Berlijn, lid van de Raad van Commissarissen van Van der Hoeven Horticultural Projects BV en lid van het kernteam van het commissarissenprogramma Governance Instituut Erasmus Universiteit Rotterdam. Jacqueline is medeoprichter van Partner in Toezicht.

Juliette Redelé

Juliette Redelé studeerde Bestuurskunde en gaf les in bestuurskundige vaardigheden. Werkte van 1994 tot 1999 voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Heeft zich daarna verdiept in coaching en werkte voor executive search bureaus. In 2011 begon zij als consultant bij DeNieuweCommissaris, waar zij zich bezighield met opleidingen voor en samenstelling van Raden van Commissarissen en Toezicht. Daarna was zij betrokken bij Hemingway Professional Governance, waar zij diverse opleidingen voor commissarissen coördineerde en non-executive searchopdrachten uitvoerde. Juliette is medeoprichter van Partner in Toezicht. Ze heeft ervaring in diverse maatschappelijke besturen.

Bart Gerretsen

Bart Gerretsen studeerde rechten in Rotterdam (Erasmus Universiteit) en London (King’s College). Sinds 1979 is hij advocaat. Tot 1 januari 2017 was hij verbonden aan NautaDutilh, waarvan 30 jaar als partner. Bart is jarenlang bestuurslid geweest van het Nederlands Mediation Instituut, thans Mediatorsfederatie Nederland. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Luxor in Rotterdam en lid van de RvT van Arminius, bestuurslid van Jazz International Rotterdam, voorzitter van de RvT van Erasmus MC Foundation en voorzitter van de RvC van TiledMedia BV. In zijn advocatenpraktijk heeft Bart veel ervaring opgedaan met conflicten binnen ondernemingen. Hij is betrokken geweest bij een aantal enquêteprocedures, nu nog bij de Greenchoice-enquête.

Contact

Hebt u vragen?

Hebt u vragen?
Neem contact met ons op via info@partnerintoezicht.nl of 0655323637

Partner in Toezicht
info@partnerintoezicht.nl

Jacqueline Rijsdijk: 06 22441817
Juliette Redelé: 06 55323637
Bart Gerretsen: 06 51303304